Execute

Konkani Kar/Palh/Jari Kar/Jiveshi Mar
GOAN
GSB