Exterminate

Konkani Kadn Ghal/Nash Kar/Vibadh Kar
GOAN
GSB