Impeccable

Konkani Pathak Nathullo/Pathkanthli Sutka
GOAN
GSB