Remorse

Konkani Tsurtsuro/Anthaskarnatso Kido
GOAN
GSB