Revel

Konkani Khaugiponh/Jiv Sodn Seu/Vait Kusheank Lag
GOAN
GSB