Snub

Konkani Ponth Kathar/Kimchi/Alaksha Kar
GOAN
GSB