Sour

Konkani Ambot/Ambot Kar/Zalhai/Raghadai/Dhukai/Amsanh
GOAN
GSB