Strength

Konkani Ghatai/Thranh/Sakath/Bol
GOAN
GSB