Sublime

Konkani Unts/Uththim/Vortho/Vodponhatso
GOAN
GSB