Take Pain

Konkani Vauvr/Minath Kar/Prayathan Kar
GOAN
GSB