Tarnish

Konkani Pad Kar/Kusai/Kalhoktso Kar
GOAN
GSB