Tease

Konkani Dhos/Raglhe Kar/Bezar Kar/Zalhai/Makkar Kar
GOAN
GSB