Temper

Konkani Hadha Kar/Halhu Kar/Sobau/Hankar
GOAN
GSB