Touch-Stone

Konkani Vorountso Fathor/Orkal
GOAN
GSB