Traitor

Konkani Ghathki/Mosagar/Vikrith Kartholo
GOAN
GSB