Transfer

Konkani Vor/Ghal/Paradhin Kar/Varg Kar
GOAN
GSB