False Trevally

Konkani Sondhalo
GOAN
GSB

It is also Called Lactarius