Loki

Konkani BobLen
GOAN
GSB

Some also Call it White Gourd / Gourd